REGULAMIN

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU HURTOWNI ATEXIM

§ 1

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu są własnością Sprzedającego. W zależności od producentów opakowania jak i etykiety mogą się zmieniać w stosunku do zdjęć prezentowanych na stronie Atexim www.hurtopryski.pl, jednak środki pozostają te same i nie ma to wpływu na ich jakość

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej internetowego sklepu wysyłkowego Atexim pod adresem www.hurtopryski.pl

3. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

UWAGA! Klient albo rolnik lub firma oświadcza niniejszym że w przypadku zakupu środków niebezpiecznych w sklepie internetowym należącym do firmy Atexim Ltd które można kupić po specjalnych szkoleniach oraz uprawnieniach do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji w szczególności preparatów tabletek, paletek quickphos, phostoxin, fumitoxin, gastoxin, detia, arvalin oraz podobnych o takim samym działaniu (wydzielających fosforowodór) o symbolu 56 GE, GR itp - fosforowodorek glinu, wapnia lub aluminium uprawnienia te posiada

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez kupującego wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy kupującym a Sprzedającym, sklepem hurtownią internetową Atexim oraz obowiązek zapłaty przez konsumenta lub firmę kupującą.

5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym www.hurtopryski.pl

6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać zamiany zamówionego towaru na towar o takim samym działaniu w tej samej cenie.

9. Cena wraz z dostawą podana przy każdym dostępnym towarze oraz finalnym zamówieniu jest wiążąca dla kupującego i sprzedającego w chwili złożenia zamówienia.

 

10. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy i w finalnym zamówieniu.

11. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej www.hurtopryski.pl sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

12. Do każdego zamówienia Sprzedający automatycznie kupującemu przesyła w powiadomienie e-mail oraz na życzenie przesyła fakturę.

13. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.

14. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.

15. Informacje wpisane do formularza zamówienia powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.

16. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.

17. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.

18. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji informując o tym sprzedającego.

19. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.

20. Po poprawnym wypełnionym formularza zamówienia -  zakupu, Klient otrzymuje potwierdzenie zakupu na adres poczty elektronicznej e-mail gdzie następuje zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną.

 § 3

Płatność za złożone zamówienie

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar tylko poprzez:

- przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedającego (wysyłka zamówionego towaru nastąpi w momencie wpłynięcia w całości za zakupiony towar środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego) lub zapłacić kurierowi przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)

2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.

3. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku Vat 

4. Kupujący w momencie kliknięcia w formę płatności ma obowiązek zapłaty

 § 4

Realizacja złożonych zamówień

1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdzie otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia, wyboru sposobu wysyłki. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze lub rachunku.

 

2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

§ 5

Reklamacje

1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego www.hurtopryski są fabrycznie nowe.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Konsument ma obowiązek przesłać/dostarczyć do sprzedającego reklamowany lub wadliwy towar wraz z osobistym pisemnym opisem powodu reklamacji, w oryginalnym opakowaniu, a w przypadku produktów chemicznych wraz z ich pełną zawartością oraz dowodem zakupu lub listem przewozowym.

3. Reklamowany towar należy dostarczyć po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym drogą  telefoniczną lub drogą e-mail na adres podany przez Sprzedającego.

4. Sprzedający zwraca Konsumentowi przelewem bankowym koszty transportu przesyłki zwrotnej reklamowanego wadliwego towaru .

5. W ciągu 30 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:

- wymieni Klientowi reklamowany lub wadliwy towar na nowy lub na życzenie klienta wymieni towar na towar o podobnym działaniu,

- jeśli wymiana nie jest możliwa Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 30 dni.

7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować lub naprawiać towar wynikający z uprawnień gwarancji tylko u danego producenta lub serwisu widniejącego na karcie gwarancyjnej.

8. Użycie lub otwarcie - rozplombowanie środków chemicznych oraz ich częściowe wykorzystanie i stwierdzenie kupującego po ich otwarciu  że słabo lub wcale nie działają, albo przynoszą małe efekty nie upoważnia kupującego do składania reklamacji. Za skuteczność działania środków sprzedający nie odpowiada. Odpowiedzialność spoczywa na producentach.

 § 6

Rezygnacja z zamówienia - odstąpienie od umowy i zwrot należności pieniężnych

1. Odstąpienie od umowy przysługuje tylko konsumentom - klientom indywidualnym nie posiadającym osobowości prawnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki, nie przysługuje zaś firmom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

2. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient indywidualny nie firma może zrezygnować odstąpić od umowy z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego pisemnie za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

                                                                                                          


3. Klient - konsument indywidualny ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego na odległość po otrzymaniu paczki – zakupionego towaru w sklepie www.hurtopryski.pl zgodnie z prawem konsumenckim tylko w przypadku gdy: towar wysłany jest inny niż zamówiony ale uwzględniając paragraf 1 pkt 7 regulaminu, uszkodzony z winy sprzedającego, niezgodny z przeznaczeniem, lub bez podania przyczyny powiadamiając drogą mailową o tym fakcie sprzedającego. 

4. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na własny koszt w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru. Klient kupujący nie ma prawa do częściowego zwrotu towaru z jednej paczki za którą już zapłacił za pobraniem lub przelewem z góry co skutkuje brakiem domagania się przez konsumenta zwrotu należności za część towarów które doszły w jednej paczce.

5. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym a wysłany na adres podany przez Sprzedającego.

 

 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych za zakupiony towar wraz z kosztami wysyłki terminie 30 dni.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 30 dni.

8. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

9. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem konsument nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.

 § 7

Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem www.hurtopryski.pl świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło przez niego udostępnienie osobą trzecim a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.

4. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez nieprawidłowe obchodzenie się ze sprzętem i preparatami chemicznymi, stosowanie ich niezgodnie z przeznaczeniem albo brakiem zachowania przez kupującego odpowiednich warunków bhp które mogą mieć wpływ na zdrowie lub życie kupującego oraz osób trzecich szczególnie dotyczy to stosowania środków I klasy toksyczności do fumigacji opartych na fosforowodorze glinu 56 ge lub korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.

5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego z zastrzeżeniem punktu 4 par.7 niniejszego regulaminu

6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikające z przyczyn leżących po stronie firm kurierskich.

8. Sprzedający działa w dobrej wierze mając zaufanie do prawdziwości podanych danych oraz oświadczeń składanych przez kupującego szczególnie w rozumieniu niniejszego regulaminu i zawartych w nim klauzul oraz prawa.

§ 8

WARUNKI DOSTAWY - Uszkodzenia paczek

Prosimy sprawdzać paczki w obecności kuriera czy nie są uszkodzone. W razie szkody widocznej zewnętrznie Napisz protokół szkody w 2 egzemplarzach które musi podpisać kurier. Kurier zawsze ma przy sobie takie protokóły. Jeden zachowaj dla siebie z podpisem kuriera. Jeżeli uszkodzenie nie jest zewnętrzne tylko wewnętrzne bo n.p paczka była przygnieciona gdzie na paczce były odpowiednie nadruki nie piętrować, nie przygniatać, pion, ostrożnie lub szkło, i nie Zobaczyłeś uszkodzenia podczas odbioru paczki bo było zewnętrznie niewidoczne Masz 7 dni do zgłoszenia tego jako reklamacji w firmie kurierskiej i wzięcia od firmy przewozowej podpisanego przez firmę przewozową protokółu szkody z opisem stwierdzeniem przyczyny uszkodzenia jak też ubiegania się od przewoźnika odszkodowania z tytułu uszkodzenia jeżeli stwierdziłeś że wina leży po stronie firmy kurierskiej. Nasz sklep hurtownia nie ponosi odpowiedzialności wobec konsumenta - kupującego za uszkodzenia powstałe z winy firmy przewozowej. Towar zakupiony przez konsumenta od momentu wysłania zamówienia przez sprzedającego staje się własnością kupującego i to konsument - kupujący rozporządza zakupionym towarem następuje tzw cesja ze strony sprzedającego na rzecz kupującego . 

§ 9

Postanowienia końcowe

Właścicielem sklepu Atexim jest firma:

ATEXIM LIMITED Company 660878

Ground Floor, 71 Lower Baggot Street

Dublin D02 P593, Ireland

e-mail: atexim@ateximltd.com

Webside (strona firmowa): ateximltd.com

Informacja handlowa na Polskę tel: 513940559

Sklep e-mail: biuro@hurtopryski.pl

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego sprzedawcy pod adresem www.hurtopryski.pl i jest wiążący dla zawieranej umowy na odległość dla sprzedającego i kupującego w momencie dokonania zakupu przez konsumenta lub firmę.

 

2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.

 

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży i innych, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo właściwe dla adresu właściciela sklepu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO - GDPR

Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. (dalej zwany: „Rozporządzeniem” lub „RODO” lub "GDPR"), informujemy że:

 


Zakładając konto lub dokonując zakupu jako gość w naszym sklepie zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej sklepu w celu możliwości zrealizowania przez sklep sprzedaży oraz wysyłki.

Cele przetwarzania danych:

1. marketing i oferty handlowe
2. świadczenie usług drogą elektroniczną
3.sprzedaż internetowa, wystawianie faktur oraz realizacja przesyłek kurierskich
4. monitorowania przesyłek i informowania użytkownika o zmianie ich stanu
5. obsługi konta użytkownika 
6. obsługi dokumentów finansowych
7. obsługi zgłaszanych przez użytkownika zapytań i zgłoszeń
8. prowadzenia procesu reklamacyjnego.  
Podstawy prawne przetwarzania danych:

1. świadczenie usług drogą elektroniczną - sprzedaż na odległość - niezbędność danych do świadczenia usługi
2. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie sklepów firmy ATEXIM LIMITED takie jak firmy kurierskie oraz biuro księgowe jak też podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby lub firmy której dane dotyczą: 

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

POLITYKA COOKIES

Sklep ATEXIM gwarantuje użytkownikom stron prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Sklep Atexim informuje, że używa na stronach www technologii cookies, czyli plików tekstowych (tzw. ciasteczek), do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

Co to jest cookies?

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje - jak na przykład ustawienie Koszyka w sklepie. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

Dlaczego i jak stosujemy pliki cookie

·           Uwierzytelnianie

Strona wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje.

·           Bezpieczeństwo

Strona korzysta z plików cookie w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach www w tym także wycieku danych.

·           Preferencje, funkcje i usługi

Strona korzysta z plików cookie w celu uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.

Strona umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach www. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook, Youtube, Twitter, NK, Google+:

·           Wydajność, analiza oraz badania

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Ograniczenie możliwości witryn do ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania z witryny.

Pliki cookies związane z badaniami Internetu pochodzą Google Inc.

Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics , witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analytics poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Jak pliki cookies dopasowują naszą stronę internetową do potrzeb użytkownika?

Pliki cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Z kolei analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść na stronę internetową. Pozwalają one nam ocenić, jakie są upodobania i oceny użytkowników, a także jak możemy ulepszać stronę internetową dla użytkownika.

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają m.in. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron www wybranych przez użytkownika.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika.

Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych firm, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

·           Internet Explorer

·           Chrome

·           Safari

·           Firefox

·           Opera

.           Inne


Urządzenia mobilne:

·           Android

·           iOS (Safari)

·           Windows Phone

·           Blackberry

.           Inne